10 nights / 11 days
Route: MUMBAI (BOMBAY) - AURANGABAD - ELLORA - AJANTA - DELHI - AGRA - JAIPUR - PUSHKAR - UDAIPUR - MUMBAI
12 nights / 13 days
Route: BOMBAY (MUMBAI) - AURANGABAD - ELLORA - AJANTA - HYDERABAD - CHENNAI(MADRAS) - MYSORE - BANGALORE - MUMBAI(BOMBAY)
22 nights / 23 days
Route: DELHI - AGRA - JAIPUR - MUMBAI - BANGALORE - MYSORE - COCHIN (Kochi) - ALLEPPEY - PERIYAR (Thekkady) - MADURAI - TANJORE - PONDICHERRY - MAHABALIPURAM - KANCHIPURAM - MADRAS - KOLKATA - VARANASI (BANARAS) - DELHI
12 nights / 13 days
Route: BOMBAY (MUMBAI) - AHMEDABAD - BARODA - BHAVNAGAR - WANKANER - BHUJ - BANNI - TUNDAVAN - MUMBAI(BOMBAY)