India Religious Tour
12 nights / 13 days
Route: DELHI - JAIPUR - AGRA - VARANASI (BANARAS) - BHUBANESWAR - PURI - KOLKATA (CALCUTTA)
West Bengal Travel Package
10 nights / 11 days
Route: KOLKATA(CALCUTTA) - DARJEELING - PEMAYANGTSE - GANGTOK - KOLKATA(CALCUTTA)
North East India Tour
11 nights / 12 days
Route: KOLKATA(CALCUTTA) - DARJEELING - PEMAYANGASTE - GANGTOK - KOLKATA - PURI - BHUBANESHWAR - KOLKATA(CALCUTTA)
Tribal Tour at Odisha
12 nights / 13 days
Route: KOLKATA(CALCUTTA) - BHUBANESHWAR - BALIGUDA - RAYAGADA - JEYPORE - TATAPANI - PURI - KOLKATA(CALCUTTA)
Rajasthan - Kathmandu Tour
17 nights / 18 days
Route: DELHI - JAISALMER - JODHPUR - UDAIPUR - JAIPUR - AGRA- VARANASI (BANARAS) - KATHMANDU - DELHI