Rajasthan Train Tour
13 days
Route: Delhi - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Jaipur - Agra - Delhi
Rajasthan & Kathmandu Train Tour
18 days
Route:Delhi - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Jaipur - Agra- Varanasi (Banaras) - Kathmandu - Delhi
Golden Triangle Train Tour
07 days
Route: Delhi - Jaipur - Agra - Delhi
India Train Tour
11 days
Route: Delhi - Jaipur - Agra - Gwalior - Khajuraho - Varanasi (Banaras) -Delhi
India Travel by Train
14 days
Route: Bombay (Mumbai) - Ahmedabad - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Jaipur - Agra - Delhi
South India Train Tour
13 days
Route:Mumbai( Bombay) - Aurangabad - Hyderabad - Chennai - Mysore - Bangalore - Mumbai(Bombay)
South India Train  Travel
18 days
Route:BOMBAY (MUMBAI) - AURANGABAD - HYDERABAD - CHENNAI (MADRAS) - TRICHY (Tiruchirapalli) - MADURAI - PERIYAR (Thekkady) - COCHIN (Kochi) - BANGALORE - BOMBAY (MUMBAI)
Southern India Train Tour
14 days
Route:CHENNAI (MADRAS) - MADURAI - PERIYAR (Thekkady) - TRIVANDRAM - COCHIN (Kochi) - BANGALORE - MYSORE - MADRAS